Privacybeleid

We hechten grote waarde aan de privacy van onze bezoekers en klanten. We respecteren de privacy van bezoekers die promenadepark.nl bekijken. Persoonsgegevens die we verwerken worden in overeenstemming met de eisen, die de wet Algemene verordening Gegevensbescherming stelt, verwerkt.

Privacygegevens

1. De door u verstrekte persoonsgegevens zijn in beginsel alleen beschikbaar voor VOC, de ontwikkelaar van Wonen aan PromenadePark. Uw gegevens kunnen echter worden geregistreerd zodat partijen als makelaars, beheerders of andere adviseurs u kunnen benaderen over het betreffende project of pand waarover u informatie wenst.
2. Als u geen informatie (meer) over diensten en projecten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken.
3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat VOC zorgvuldig te werk. We gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die VOC jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, m.u.v. de in 1 genoemde partijen.
4. U hebt de mogelijkheid om aan VOC te vragen welke gegevens deze van u opgeslagen heeft, verwerkt en deze gegevens ook laten corrigeren of verwijderen. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen via info@promenadepark.nl.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan info@promenadepark.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan info@promenadepark.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan info@promenadepark.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan info@promenadepark.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van VOC. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met info@promenadepark.nl.

Gebruik van cookies

De website promenadepark.nl maakt geen gebruik van cookies.

Google Analytics

De website promenadepark.nl maakt geen gebruik van Google Analytics.

Aanpassen privacyverklaring

Wanneer VOC besluit deze privacyverklaring aan te passen, dan worden deze aanpassingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. We raden daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Contactgegevens

VOC (Vastgoed Ontwikkelingscentrum) BV
Welterkerkstraat 2
6419 CR HEERLEN
Tel: 045-5740900
E-mail: info@promenadepark.nl